Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Vastgoedfuncties

1. Definities
Vastgoedfuncties: De exploitant van de website www.Vastgoedfuncties.nl
Werkgever: De (rechts)persoon c.q. de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de (rechts)persoon die de website Vastgoedfuncties.nl wenst te gebruiken voor zijn arbeidscommunicatie, waaronder specifiek het plaatsen van vacatures en zoeken naar potentiële kandidaten;
Werkzoekende: De natuurlijke persoon die potentieel kandidaat is voor de arbeidsmarkt en gebruik maakt van
de website Vastgoedfuncties.nl door plaatsing van zijn/haar curriculum vitae op deze site;
Gebruiker: een Werkgever of Werkzoekende welke middels zijn of haar eigen toegangscode gebruik maakt van
de diensten van Vastgoedfuncties en haar website;
Overeenkomst Werkgever: De overeenkomst tussen Vastgoedfuncties en een Werkgever inzake de aangeboden pakketten en of producten van de website Vastgoedfuncties.nl waaronder, maar niet beperkt tot, a) een geplaatste advertentie voor zijn vacature(s) met eventueel ondersteunende bedrijfsinformatie op de website Vastgoedfuncties.nl en/of b) een geplaatste zoekopdracht naar curriculum vitae(s) van Werkzoekende(n) in de CV database van de website Vastgoedfuncties.nl en/ of c) het doorplaatsen van een vacature naar een andere website, landelijke-­‐ regionale-­‐ of lokale krant
Overeenkomst Werkzoekende: De overeenkomst tussen Vastgoedfuncties en een natuurlijk persoon, hierna te noemen werkzoekende inzake zijn/haar geplaatste curriculum vitae in de CV database van de website Vastgoedfuncties.nl;
Persoonsgegevens: Door de gebruiker van de website Vastgoedfuncties.nl te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens, e-­‐ mailadres;
Overmacht: Elke, van de wil van Vastgoedfuncties, onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door Vastgoedfuncties jegens derden geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Vastgoedfuncties kan worden verlangd.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden van de website Vastgoedfuncties.nl zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van deze website.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen
en is daarmee uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever van de hand
2.4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Vastgoedfuncties zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. De website Vastgoedfuncties.nl
3.1. De website Vastgoedfuncties.nl heeft primair als doel Werkgevers en Werkzoekenden in staat te
stellen om contact met elkaar op te nemen inzake vacatures.
3.2. Vastgoedfuncties zorgt voor de technische middelen, de toegangscode en het platform voor Werkgevers en Werkzoekenden, zoals genoemd in lid 1 en is geen partij bij een eventuele overeenkomst tussen Werkgever en Werkzoekende.
3.3. Vastgoedfuncties is gerechtigd om de totale of gedeeltelijke exploitatie van de vacaturesite uit te
besteden aan derden.

4. Overeenkomst Werkgevers
4.1. De website Vastgoedfuncties.nl is beschikbaar voor werkgevers welke actief zijn in de vastgoedsector in de breedste zin des woords. Bedrijven die niet in deze sector actief zijn maar toch toegang willen tot het beveiligde gedeelte van de website dienen hiervoor abonnementskosten te betalen.
4.2. Vastgoedfuncties behoudt zich het recht om Werkgevers welke zich willen aanmelden voor het gebruik van de site te weigeren. Werkgevers dienen zich daarbij te registreren met een e-mailadres welke gekoppeld is aan het domein van de betreffende onderneming. Dubieuze of twijfelachtige aanmeldingen worden met of zonder berichtgeving verwijderd.
4.3. Werkgever is na het sluiten van een overeenkomst gerechtigd om gebruik te maken van de website Vastgoedfuncties.nl conform de gesloten overeenkomst en deze voorwaarden en draagt zij zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens.
4.4. De Overeenkomst Werkgevers komt tot stand zodra Werkgever aangeboden producten en/of pakketten al dan niet tegen betaling afneemt van Vastgoedfuncties. Aangeboden producten en/of pakketten zijn onder meer, maar niet beperkt tot, a) advertentieplaatsing voor vacature(s) met eventueel ondersteunende bedrijfsinformatie op de site de Vastgoedfuncties vacaturesite en/of b) plaatsing zoekopdracht naar curriculum vitae(s) van Werkzoekende(n) in de databank van Vastgoedfuncties en/ of c) het doorplaatsen van een vacature naar een andere website, landelijke- regionale- of lokale krant. De tarieven voor deze diensten staan vermeld op de website; Vastgoedfuncties past een gedegen methode toe om de tarieven actueel te houden, in het geval tarieven afwijken kunnen aan de gepubliceerde tarieven echter geen rechten worden ontleend.
4.5. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal een door Werkgever gewenste wijziging in de Overeenkomst die niet door de werkgever met behulp van het gebruik van de toegangscode in eigen beheer kan worden doorgevoerd, uiterlijk binnen een (1) werkdag kunnen plaatsvinden en slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of toestemming per e mail van Vastgoedfuncties.
4.6. Werkgever heeft, het recht om uiterlijk binnen een (7) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst de aan Vastgoedfuncties verstrekte opdracht, via eigen beheer gebruikmakend van de toegangscode, schriftelijk, eventueel per fax of e-­‐mail, te annuleren, zulks onder gelijktijdige betaling aan Vastgoedfuncties van een door Vastgoedfuncties naar maatstaven van redelijkheid te bepalen vergoeding, met een minimum van 50,00 EURO, te vermeerderen met de personele en administratieve kosten en de kosten van door Vastgoedfuncties inmiddels aangegane verplichtingen aan derden.
4.7. Het is Werkgever niet toegestaan om de Overeenkomst tussen Vastgoedfuncties en Werkgever,
geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoedfuncties.
4.8. Bij het plaatsen van een vacature stemt Werkgever in met het plaatsen van logo’s, (bedrijfs)namen en/of websites van Werkgever. Vastgoedfuncties staat vrij om de genoemde zaken al dan niet te plaatsen op Vastgoedfcunties.nl
4.9. Vastgoedfuncties behoudt zich het recht voor de teksten van vacatures en/of bedrijfsinformatie en/of bedrijfsreclame in te korten of te wijzigen. Vastgoedfuncties behoudt zich tevens het recht voor vacatures en/of bedrijfsinformatie en/of bedrijfsreclame (waaronder mede begrepen foto-­‐ en/of videomateriaal) te weigeren of te verwijderen van de Site zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding of teruggave van een eventueel betaalde gelden. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
• de vacature en/of bedrijfsinformatie en/of bedrijfsreclame is onjuist, onvolledig, niet actueel, niet bestaand en/of niet concreet;
• Opdrachtgever heeft zonder uitdrukkelijke toestemming van Vastgoedfuncties een CV op de
Site geplaatst;
• de vacature bevat een verwijzing naar andere -­‐ niet op de Site vermelde -­‐ vacatures;
• de vacature en/of bedrijfsinformatie en/of bedrijfsreclame maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
• de vacature en/of bedrijfsinformatie en/of bedrijfsreclame is in strijd met de in Nederland geldende regelgeving, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Reclame Code.

5. Overeenkomst Werkzoekenden
5.1. Werkzoekende is na het sluiten van een overeenkomst gerechtigd om gebruik te maken van de vacaturesite conform de gesloten overeenkomst en deze voorwaarden. en draagt zij zorg voor de juiste en actuele gegevensverstrekking waaronder, maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens en alle informatie met betrekking tot zijn/haar curriculum vitae.
5.2. De Overeenkomst Werkzoekende komt tot stand zodra de Werkzoekende zijn/haar curriculum vitae op Vastgoedfuncties heeft geplaatst. Deze plaatsing is gratis voor Werkzoekende.
5.3. Vastgoedfuncties behoudt zich het recht voor om curriculum vitaes te verwijderen van
Vastgoedfuncties in geval de inhoud inbreuk maakt op rechten van derden.

6. Reikwijdte gebruiksrecht tot inzage CV-­‐ en vacaturedatabase
6.1. Indien Gebruiker een Overeenkomst heeft gesloten betreffende een abonnement om toegang c.q. inzage te krijgen in de door Vastgoedfuncties aangelegde CV-­‐database gelden de volgende leden van dit artikel
6.2. Gebruiker erkent dat Vastgoedfuncties producent is van de vacature-­‐ en CV-­‐database in de zin van de Databankenwet en auteursrechthebbende is van de vacature-­‐ en CV-­‐database.
6.3. Gebruiker mag de vacature-­‐ en CV-­‐database slechts gebruiken conform de Overeenkomst, binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers voor haar onderneming te werven, zulks enkel voor zover Gebruiker middels dit gebruik geen inbreuk maakt op enig recht van Vastgoedfuncties of derden, waaronder maar niet beperkt tot de databankrechten, auteursrechten en overige rechten van Vastgoedfuncties.
6.4. Gebruiker mag databestanden of gegevens uit de vacature-­‐ en/of CV-­‐database of delen daarvan niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, behoudens voor zover zij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van Vastgoedfuncties.
6.5. Gebruiker mag databestanden of gegevens uit de CV-­‐database, of delen daarvan, slechts gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV-­‐database openstaande vacature van Gebruiker en alleen voor zover de databestanden uit de CV-­‐ database, of delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.
6.6. Vastgoedfuncties hanteert geen vaste limiet op de hoeveelheid databestanden uit de vacaturedatabase en CV-­‐database, of delen daarvan, die Gebruiker mag gebruiken. Dit betekent echter niet dat Vastgoedfuncties ongelimiteerd gebruik toestaat. Om excessief gebruik te voorkomen behoudt Vastgoedfuncties zich het recht voor om in te grijpen wanneer Gebruiker meer databestanden uit de vacature-­‐ en/of CV-­‐database, of delen daarvan, opvraagt dan redelijkerwijs bij normaal gebruik verwacht mag worden. Vastgoedfuncties behoudt zich verder
het recht voor om, na eerder een waarschuwing te hebben gegeven, de account van Gebruiker en de toegang van Gebruiker tot de vacaturedatabase en/of CV-­‐database in een dergelijk geval met onmiddellijke ingang te blokkeren en/of de Overeenkomst (partieel) te ontbinden.
6.7. Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Diensten van Vastgoedfuncties. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan enige soft-­‐ en/of hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van data, dan wel om de vacaturedatabase en CV-­‐database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

7. Gebruik toegangscode
7.1. Vastgoedfuncties zal ernaar streven om binnen een werkdag na het desbetreffende verzoek de werkzoekende of werkgever één of meer Toegangscodes te verschaffen.
7.2. Werkgever is slechts gerechtigd de door Vastgoedfuncties toegekende Toegangscode te verstrekken aan haar eigen werknemers, die de Toegangscode nodig hebben ter vervulling van de werving -­‐ en selectieactiviteiten van Werkgever. Op eerste verzoek van Vastgoedfuncties dient Werkgever Vastgoedfuncties op de hoogte stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.
7.3. Wanneer een of meerdere werknemers, aan wie de Toegangscode door Werkgever is verstrekt niet
langer voor Werkgever werkzaam zijn, zal Werkgever Vastgoedfuncties hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. In dit geval is het Vastgoedfuncties toegestaan om Werkgever een nieuwe Toegangscode te verstrekken.
7.4. Voorts staat werkgever er voor in dat deze werknemers de Toegangscode slechts ten behoeve van de werving – en selectieactiviteiten van werkgever zullen gebruiken.
7.5. Vastgoedfuncties heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder medebegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Toegangscode aan Werkgever in rekening te brengen.

8. Intellectueel eigendom
8.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website Vastgoedfuncties.nl waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s , beeld-­‐ en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen, berusten bij Vastgoedfuncties respectievelijk haar contractanten, zijnde Werkgever en/of Werkzoekende en/of leveranciers.
8.2. Vastgoedfuncties is niet aansprakelijk voor de inhoud van de vacatures, bedrijfsinformatie en/of curriculum vitaes noch voor de schending van (intellectuele eigendoms)rechten van derden door openbaarmaking van voornoemde gegevens op de Vastgoedfuncties vacaturesite door Werkgever of werkzoekende.
8.3. Het is Werkgever en Werkzoekende verboden om de Vastgoedfuncties vacaturesite c.q. de gehele
of gedeeltelijke inhoud te verveelvoudigen, openbaar te maken, dan wel ter beschikking te stellen aan derden behoudens het downloaden en bekijken van de Vastgoedfuncties vacaturesite voor eigen gebruik. Het is Werkgever en Werkzoekende tevens verboden om de site de Vastgoedfuncties vacaturesite te verminken, vervormen dan wel op andere wijze onrechtmatige handelingen te verrichten op of met deze site.

9. Mis-­‐/gebruik Persoonsgegevens
9.1. Het gebruik van (persoons)gegevens die via de Vastgoedfuncties vacaturesite openbaar zijn geworden waaronder, maar niet beperkt tot, e-­‐mailadressen, is enkel en alleen toegestaan in het kader van het doel van de website Vastgoedfuncties.nl.
9.2. Het is Werkgever en/of Werkzoekende onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: (ongevraagde) e-­‐ mail(s) te zenden, althans e-­‐mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; (ongevraagde) e-­‐mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden; e-­‐mailadressen van gebruikers van Vastgoedfuncties te verzamelen;
9.3. Indien (gedeeltelijk) in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in dit artikel verbeurt de overtreder, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2.000,-­‐ (zegge: tweeduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk I, artikel 11: Uitsluiting

10. Aansprakelijkheid
10.1. Vastgoedfuncties sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Vastgoedfuncties vacaturesite.
10.2. Vastgoedfuncties is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door Werkgever en Werkzoekende verricht, waaronder het sluiten van overeenkomsten, die zouden zijn ingegeven door informatie op Vastgoedfuncties; de onmogelijkheid om Vastgoedfuncties te gebruiken; onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie van Werkgevers en/of Werkzoekenden op Vastgoedfuncties; het onrechtmatig gebruik van Vastgoedfuncties, door een derde; handelingen van Werkgever en Werkzoekende, nadat een overeenkomst is gesloten door gebruikmaking van Vastgoedfuncties in de ruimste zin van het woord.
10.3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vastgoedfuncties of haar ondergeschikten met betrekking tot website Vastgoedfuncties.nl.

11. Vrijwaring
Werkgever en/of Werkzoekende vrijwaart Vastgoedfuncties voor alle aanspraken van derden in verband met de informatie, plaatsing, inhoud en gegevens die door werkgever en/of werkzoekende op de website Vastgoedfuncties.nl worden geplaatst c.q. verstrekt.

12. Uitsluiting
Vastgoedfuncties behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van de website Vastgoedfuncties.nl waaronder maar niet beperkt tot degene die op enige wijze in strijd handelt met wet, openbare orde, goede zeden en onderhavige algemene voorwaarden en onverminderd het recht van Vastgoedfuncties om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

13. Verwijzingen
13.1. De website Vastgoedfuncties.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Vastgoedfuncties heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bij gebruik van deze websites zijn de algemene voorwaarden van deze websites van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
13.2. Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners dan zijn de privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Vastgoedfuncties is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

14. Beveiliging
14.1. In het geval communicatie tussen Vastgoedfuncties en Werkgever geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-­‐mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een gedegen virusprotectie. Vastgoedfuncties spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Vastgoedfuncties is jegens Werkgever/ Werkzoekende niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
14.2. Werkgever/ werkzoekende dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

15. Overmacht
Vastgoedfuncties is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.

16. Diversen
16.1. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
16.2. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
16.3. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Vastgoedfuncties worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op website Vastgoedfuncties.nl. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

17. Plaatsingen op de website Vastgoedfuncties.nl
17.1. Werkgever en/of Werkzoekende dient ervoor zorg te dragen dat de omschrijving van de door hem aangeboden informatie (waaronder vacature, bedrijfsinformatie, curriculum vitae) overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en zo volledig mogelijk is. Vastgoedfuncties is niet verantwoordelijk voor de aangeboden informatie op de Vastgoedfuncties vacaturesite of doorgeplaatste informatie.
17.2. De informatie die door Werkgever en/of Werkzoekende wordt verstrekt, in het kader van het sluiten
van de Overeenkomst Werkgever of Overeenkomst Werkzoekende, dient rechtstreeks verband te houden met het doel van de website Vastgoedfuncties.nl of de site of krant waarnaar wordt doorgeplaatst. De website Vastgoedfuncties.nl of de site of krant waarnaar wordt doorgeplaatst, dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en dient geen diensten en/of producten in het algemeen aan te prijzen. Bij verwijzing naar een hyperlink dient deze direct relevant te zijn. Vastgoedfuncties behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks per direct te (laten) verwijderen.

17.3. Het is de verantwoordelijkheid van Werkgever en/of Werkzoekende dat zijn/haar aangeboden informatie op de website Vastgoedfuncties.nl of de site of krant waarnaar wordt doorgeplaatst, geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
17.4. Vastgoedfuncties behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen aangeleverde teksten van onder meer vacatures in te korten of te wijzigen. Vastgoedfuncties behoudt zich ook het recht voor om informatie van Werkgever en/of Werkzoekende op de website Vastgoedfuncties.nl of de site of krant waarnaar wordt doorgeplaatst, zonder opgave van redenen te verwijderen. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, in de volgende gevallen: de inhoud inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden; de inhoud van de informatie van Werkgever en/of Werkzoekende in strijd is met wet, goede zeden en/of onrechtmatig is; de plaatsing van de informatie in strijd is met het doel van de website Vastgoedfuncties.nl of de site of krant waarnaar wordt doorgeplaatst; de betalingen (gedeeltelijk) zijn uitgebleven.
17.5. Werkgever vrijwaart Vastgoedfuncties tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de
Bewering dat de inhoud van de informatie van Werkgever inbreuk maakt op (intellectuele)
eigendomsrechten van derden.

18. Plaatsingen
Het is uitdrukkelijk verboden om informatie te plaatsen op de website Vastgoedfuncties.nl op een andere wijze dan is beschreven op deze site.

19. Betaling/incasso
19.1. Betaling door Werkgever aan Vastgoedfuncties in kader van de Overeenkomst Werkgever dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum.
19.2. Indien op enig moment blijkt dat de informatie van Werkgever op de website Vastgoedfuncties.nl strijdig is met deze algemene voorwaarden, is Vastgoedfuncties gerechtigd deze informatie per direct te verwijderen. Restitutie van de reeds aan Vastgoedfuncties gedane betaling(en) vindt niet plaats.
19.3. Indien Vastgoedfuncties genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, zullen alle daarvoor gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke, door Werkgever aan Vastgoedfuncties worden vergoed. Deze kosten bedragen tenminste 25% van het verschuldigde vermeerderd met de rente, met een minimum van € 45,-­‐.
19.4. Vastgoedfuncties is gerechtigd onder verwijzing naar artikel 11 van deze algemene voorwaarden om de Werkgever per direct uit te sluiten van gebruik van de website Vastgoedfuncties.nl indien hij/zij in strijd handelt met het bepaalde in artikel 18 van deze algemene voorwaarden.
19.5. Tenzij anders overeengekomen zullen door Werkgever aan Vastgoedfuncties gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.
19.6. De gehanteerde prijzen staan vermeld op de website Vastgoedfuncties.nl en kunnen tevens worden opgevraagd bij Vastgoedfuncties. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Vastgoedfuncties in euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.
19.7. Vastgoedfuncties behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere
producten te wijzigen of te herzien. Vastgoedfuncties zal dergelijke prijswijzigingen of
herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Site plaatsen
19.8. Indien Werkgever voor de betaling van het uit hoofde van de gesloten Overeenkomst verschuldigde
bedrag een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoedfuncties niet gerechtigd deze
machtiging te eniger tijd in te trekken.
19.9. Indien Werkgever voor de betaling van het uit hoofde van de gesloten Overeenkomst verschuldigde bedrag een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de terzake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Binnen deze periode zal Vastgoedfuncties voor de uitvoering van de incasso zorg dragen.
19.10. Indien Werkgever machtiging heeft gegeven voor een automatische incasso zoals genoemd in artikel 18.8, en Vastgoedfuncties niet in staat is om verschuldigde bedragen te incasseren, is het door Werkgever verschuldigde bedrag in zijn geheel direct opeisbaar na constatering van de onmogelijkheid om tot automatische incasso over te gaan. Het staat Vastgoedfuncties in dat geval vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen.
19.11.Indien Werkgever niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.
19.12.Vastgoedfuncties is te allen tijde gerechtigd om van Werkgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Vastgoedfuncties bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat Vastgoedfuncties tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

20. Aansprakelijkheid
20.1. De aansprakelijkheid van Vastgoedfuncties voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing inzake de Overeenkomst Werkgever is beperkt tot het bedrag dat Werkgever voor deze plaatsing betaalt aan Vastgoedfuncties.
20.2. Vastgoedfuncties is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
20.3. Vastgoedfuncties sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik en/of misbruik van de Site, de CV-­‐database, de vacaturedatabase en/of de diensten door Gebruiker of door derden. Meer in het bijzonder zal Vastgoedfuncties in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
• handelingen door Gebruiker verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de website Vastgoedfuncties.nl geplaatste informatie;
• de onmogelijkheid (delen van) de website Vastgoedfuncties.nl, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot fotoclips en/of video’s, te gebruiken;
• het feit dat de bepaalde informatie op de website Vastgoedfuncties.nl -­‐ waaronder maar niet beperkt tot informatie uit online geplaatste CV’s en/of vacatures -­‐ onjuist, onvolledig, schadelijk voor derden, of niet actueel is; en
• het onjuist of onrechtmatig gebruik van de website Vastgoedfuncties.nl, de CV-­‐database en/of de vacaturedatabase, of het plaatsen van onrechtmatige informatie of uitlatingen op de website Vastgoedfuncties.nl, in de CV-­‐database of de vacaturedatabase door Gebruiker of een derde.

21. Garantie
Vastgoedfuncties heeft de inhoud van haar website Vastgoedfuncties.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Vastgoedfuncties garandeert echter niet:
• dat Werkzoekende bevoegd is een eventuele overeenkomst met Opdrachtgever te sluiten;
• dat een geregistreerde Werkgever daadwerkelijk een werkgever is;
• dat de informatie op de website Vastgoedfuncties.nl juist, volledig en actueel is, waaronder mede verstaan de door Werkzoekenden opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de CV’s;
• dat Werkzoekende daadwerkelijk een overeenkomst met Opdrachtgever zal sluiten;
• dat de website Vastgoedfuncties ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en, dat de website Vastgoedfuncties.nl, de CV-­‐database en de vacaturedatabase vrij is van onrechtmatig gebruik door derden.

22. Persoonsgegevens
22.1. Vastgoedfuncties legt de Persoonsgegevens, die door gebruikers worden ingevuld voor het gebruikmaken van de website Vastgoedfuncties.nl in haar database vast.
22.2. Indien gebruik wordt gemaakt van de website Vastgoedfuncties.nl, dienen de gegevens
waaronder, doch niet beperkt tot, naam/adres/woon-­‐ of vestigingsplaats-­‐gegevens en
e-­‐mailadres volledig, juist en actueel te zijn.
22.3. De Persoonsgegevens zullen aangewend worden om Werkgever en/of Werkzoekende in
staat te stellen om met elkaar in contact te treden.

23. Gebruik van Persoonsgegevens
23.1. Door gebruikmaking van de website Vastgoedfuncties.nl is Werkgever en/of Werkzoekende akkoord dat Persoonsgegevens, naast het onder artikel 20.3 genoemde en met inachtneming van wetgeving, verwerkt worden voor activiteiten op het gebied van analyse (bijvoorbeeld in relatie met het uitvoeren van gebruikers of klanttevredenheidsonderzoek.) en siteverbetering en incidentele toezending van relevante (product)informatie van de website Vastgoedfuncties.nl, in samenwerking met haar partners of afnemers. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt behoudens wanneer hiervoor een technische noodzaak is.
23.2. Vastgoedfuncties kan zogenoemde cookies of andere technische maatregelen gebruiken om ervaring met de website Vastgoedfuncties.nl te personaliseren waarbij ook het wachtwoord van de gebruiker kan worden opgeslagen.
23.3. In het kader van het tegengaan van misbruik van de website Vastgoedfuncties.nl zullen naar aanleiding van hun onderbouwd verzoek Persoonsgegevens van gebruikers van de website Vastgoedfuncties.nl ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving. Tevens kunnen in het genoemde kader IP-­‐adressen ter beschikking worden gesteld.
23.4. Werkgever en/of Werkzoekende kan schriftelijk inzage vragen in de Persoonsgegevens die van hem zijn verwerkt -­‐ en eventueel foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren -­‐ door contact op te nemen met Vastgoedfuncties.
23.5. Werkgever en/of Werkzoekende die bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn Persoonsgegevens voor direct-­‐marketing, kan dit gebruik doen eindigen door zijn bezwaar schriftelijk in te dienen bij Vastgoedfuncties.

Deel nu op :Share on LinkedInEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Facebook
Twitter
Instagram
Facebook
Twitter
Instagram