Gebruiksvoorwaarden

1. Definities

Gebruiker: Bezoeker van de website Vastgoedfuncties.nl en alle hieraan verbonden apps en andere (mobiele) software (hierna gezamenlijk ‘de website’ genoemd);
Directe vacatures: Vacatures die door de aanbieder direct op de website van Vastgoedfuncties.nl zijn geplaatst;
Indirecte vacatures: Vacatures die op een andere website dan Vastgoedfuncties.nl worden aangeboden (waarnaarVastgoedfuncties.nl doorverwijst).

2. Identiteit

Vastgoedfuncties.nl is een website van: NiVa Mediaservices Bezoek-/postadres: Nachtwachtlaan 263, 1058 EJ Amsterdam3.

Toepasselijkheid 3.1 – Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website door gebruiker.3.2 – De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is door gebruiker te raadplegen via de website.Vastgoedfuncties.nl wijst erop dat de gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling kunnen worden gewijzigd. We raden je daarom aan de gebruiksvoorwaarden met enige regelmaat te raadplegen; in elk geval op het moment dat gebruiker besluit zijn persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie via de website of het aanmaken van een account. 

4. Diensten

4.1 -Vastgoedfuncties.nl biedt gebruikers de volgende diensten:

Werkzoekenden:

Werkgevers en recruiters:

4.2 – Via de website wordt in geval van indirecte vacatures doorverwezen naar externe websites, hetzij van werkgevers, hetzij van recruiters, intermediairs of andere vacaturewebsites. Vastgoedfuncties.nl heeft geen invloed op de inhoud van deze externe pagina’s en is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste, onvolledige of tegenstrijdige informatie op deze pagina’s.

4.3 – De vacatures die in de zoekresultaten van de website verschijnen of daaraan gelinkt zijn of andere informatie die door derden op de website zijn geplaatst, zijn gecreëerd door mensen op wieVastgoedfuncties.nl geen controle uitoefent. Wij kunnen niet controleren dat gebruikers of werknemers zijn wie zij beweren te zijn. De resultaten op de website worden automatisch geïndexeerd en/of gegenereerd. Vastgoedfuncties.nl onderwerpt de informatie of vacatures niet aan controles. Dit geldt ook voor sollicitaties.Vastgoedfuncties.nl oefent geen controle uit op de personen die via de website reageren op een vacature. Wij kunnen niet controleren dat zij zijn wie zij beweren te zijn en zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de sollicitatie.

4.4 -Vastgoedfuncties.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging het ontwerp, de presentatie en/of de configuratie van de website alsmede (een deel van) de diensten te wijzigen en/of nieuwe diensten toe te voegen.

4.5 -Vastgoedfuncties.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van vacatures, informatie of websites die in de zoekresultaten vanVastgoedfuncties.nl zijn opgenomen of aan de website zijn gekoppeld.

5. Gebruik van de website

5.1 – Gebruiker verbindt zich ertoe de aangeboden diensten op correcte wijze en met inachtneming van de wet, de goede gewoonten en de onderhavige gebruiksvoorwaarden van de website te gebruiken.

5.2 – Ieder van het oorspronkelijke doel van de website afwijkend gebruik is strikt verboden.

5.3 – Medegebruikers worden door gebruiker te allen tijde respectvol bejegend.

5.4 – Gebruiker stemt ermee in dat hij/zij zich zal onthouden van gedrag van het op de website aangebodene dat, op welke manier dan ook, in strijd is met de gebruiksvoorwaarden.

5.5 – Gebruiker verklaart de website niet te zullen gebruiken voor eigen commercieel voordeel. Diegene die wenst commercieel gebruik te maken van de website, dient hiervoor een zakelijke overeenkomst te hebben gesloten met NiVa Vastgoedservices.

5.6 – Gebruiker verklaart zich verre te houden van het toezenden of uploaden van schadelijke code. Onder schadelijke code wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan: virussen, trojaanse paarden, wormen en tijdsloten. Verder omvat het begrip ‘schadelijke code’ iedere vorm van code die is bedoeld om gegevens, systemen, content, programma’s, apparatuur en/of opslagmedia te schaden, belemmeren, onderscheppen, stelen, verstoren, overbelasten, verslechteren en/of uit te schakelen.

5.7 – Zonder beperkingen betreffende het voorgaande geldt dat het gebruiker expliciet is verboden om:

Bovenstaande gedragsregels gelden als voorbeeld: misbruik van de website is niet beperkt tot de genoemde overtredingen.

5.8 – Gebruiker verklaart voorts aansprakelijk te zijn voor het niet-nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit bovenstaande gedragsregels en voor eventuele gevolgen van het niet-nakomen hiervan.

5.9 – Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor door hem / haar (al dan niet bewust) veroorzaakte schade, hetzij door schuld, hetzij door nalatigheid of onwetendheid.

5.10 – Gebruikers onder de 16 jaar moeten toestemming hebben van een ouder of voogd voordat zij gebruikmaken van de diensten en functionaliteiten op Vastgoedfuncties.nl. Door de gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de gebruiker minimaal 16 jaar te zijn of toestemming te hebben van een ouder of voogd.

6. Persoonsgegevens

6.1 – Bedrijven die vacatures plaatsen op Vastgoedfuncties.nl en vervolgens sollictaties ontvangen, krijgen daarmee via Vastgoedfuncties.nl toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten. Bij het verwerken, bewaren en beveiligen van deze gegevens zijn deze bedrijven volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘gegevensverantwoordelijke’. Bedrijven dienen zich hierbij te houden aan de bepalingen uit deze en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

6.2 – Bedrijven die sollicitaties via Vastgoedfuncties.nl ontvangen, mogen de gegevens alleen voor werving- en selectiedoeleinden gebruiken; gebruik voor elk ander doel (bv. promotie of reclame) is niet toegestaan.

6.3 – Vastgoedfuncties.nl behoudt zich het recht voor om bedrijven of gebruikers die zich niet houden aan de bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden en/of de geldende wet- en regelgeving rondom de verwerking van persoonsgegevens uit te sluiten van het plaatsen van vacatures en geplaatste vacatures te verwijderen.

7. Aansprakelijkheid en garanties

7.1 – Met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk zijn omschreven in deze gebruiksvoorwaarden en de overige informatieteksten, aanvaardt Vastgoedfuncties.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onvolledigheid of achterhaaldheid in de informatie die op de website gepubliceerd wordt, alsmede de externe informatie waartoe via de website toegang wordt geboden.

7.2 – Vastgoedfuncties.nl is nooit gehouden om op de juistheid en volledigheid van content of informatie toe te zien.

7.3 – Vastgoedfuncties.nl garandeert niet dat de website ononderbroken beschikbaar of onfeilbaar is en derhalve, voor zover de van kracht zijnde wetgeving dit toelaat, sluit zij iedere aansprakelijkheid uit voor schade die wordt veroorzaakt doordat de website en de hierdoor mogelijk gemaakte diensten niet (ononderbroken) beschikbaar zijn geweest.

7.4 – Tevens sluit Vastgoedfuncties.nl iedere aansprakelijkheid uit voor fouten die kunnen optreden bij de toegang tot de verschillende websites of, in voorkomend geval, de daarop aangeboden diensten.

7.5 – Vastgoedfuncties.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door diensten die door derden via deze website worden aangeboden alsmede voor de wijze waarop derden de aanvragen in behandeling nemen. Als voorbeeld moge dienen (zonder hiermee volledig te willen zijn):

7.6 – Vastgoedfuncties.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden.

8. Geschillen

Op alle handelingen en gedragingen van gebruiker op de website, alsmede op alle voorwaarden in deze tekst, is uitsluitend het Nederlands rechts van toepassing, ook wanneer gebruiker woonachtig of verblijvende is in het buitenland.

9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud die op de website wordt getoond (waaronder de database, marktonderzoeken, ontwerpen, teksten, graphics, logo´s, iconen, taalcodes, software, handelsnamen, handelsmerken en industriële tekeningen) is onderworpen aan de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Vastgoedfuncties.nl en/of houders daarvan. Voor vermelding van deze gegevens op deze website is uitdrukkelijk toestemming verleend.

Het verspreiden, wijzigen, omzetten, doorgeven, beschikbaar stellen of op andere wijze – die niet uitdrukkelijk door de houder van de gebruiksrechten is toegestaan – gebruiken van deze informatie, is verboden. Het op ongeoorloofde manier gebruiken van het op deze website aangebodene kan een schending van wetgeving op het gebied van intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere toepasselijke wetten inhouden.

De Europese en Amerikaanse wetgeving op het gebied van copyright voorziet in beroepsmiddelen voor eigenaren van copyrights die menen dat op het internet verschenen materiaal hun intellectuele eigendomsrechten schendt.

Personen of organisaties die te goeder trouw menen dat door Vastgoedfuncties.nl gehost materiaal copyrightwetgeving schendt, wordt verzocht dit schriftelijk kenbaar te maken. Contactgegevens zijn te vinden in de gebruiksvoorwaarden.

Privacybeleid

Vastgoedfuncties.nl helpt werkzoekenden een baan en werkgevers geschikt personeel te vinden. Om dit mogelijk te maken, is het nodig dat wij (persoons)gegevens verwerken, zowel van sollicitanten als van vertegenwoordigers van bedrijven die vacatures plaatsen. Uiteraard vinden we het belangrijk dat dit op een veilige en zorgvuldige manier gebeurt.

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Vastgoedfuncties.nl omgaat met deze privacygevoelige informatie en met welk doel we de gegevens bewaren. Vastgoedfuncties.nl verzamelt, verwerkt, bewaakt en beveiligt alle gegevens volgens de geldende wet- en regelgeving.

1. Over Vastgoedfuncties.nl

Vastgoedfuncties.nl B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens volgens dit privacybeleid. Vastgoedfuncties.nl is een website van: NiVa Mediaservices Bezoek-/postadres: Nachtwachtlaan 263, 1058 EJ Amsterdam

2. Welke gegevens verzamelen we en met welk doel

Welke gegevens we van je verwerken en met welk doel, is afhankelijk van hoe je de website gebruikt: als werkzoekende of namens een bedrijf voor het werven en selecteren van personeel.

Verderop in dit privacybeleid gaan we per groep specifieker in op welke gegevens we wanneer verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we hiermee omgaan. In het algemeen geldt dat we alle gegevens alleen verwerken in het kader van de doelstelling van onze website: het matchen van werkzoekenden met vacatures van bedrijven en omgekeerd.

2.1 Automatische verwerking van gegevens

Vastgoedfuncties.nl vraagt je soms gegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van onze diensten. We vragen je hiervoor altijd uitdrukkelijk om toestemming. Daarnaast worden er ook automatisch een aantal gegevens verzameld als je de website gebruikt, zoals het IP-adres waarmee je de website bezoekt en gegevens over je surfgedrag. Zo kunnen wij de website beter op je wensen en behoeften afstemmen.

3. Inzien, aanpassen en opvragen van je gegevens

Je kunt op elk moment je gegevens wijzigen en vragen om inzicht in de gegevens die Vastgoedfuncties.nl van je bewaart. Je kunt de gegevens ook schriftelijk opvragen. Om misbruik te voorkomen, vragen we je in dat geval een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Na een verzoek hierom verstrekt Vastgoedfuncties.nl je alle gegevens in een overzichtelijk document. Dit gebeurt binnen 30 dagen.

Je kunt Vastgoedfuncties.nl altijd vragen je gegevens te wijzigen, te verwijderen of af te schermen. Vastgoedfuncties.nl zal binnen 30 dagen op je verzoek reageren. Je kunt je gegevens ook zelf aanpassen via je persoonlijke account.

4. Gegevens verwijderen

Je kunt Vastgoedfuncties.nl op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen. Heb je een account aangemaakt op de website, dan kun je dit ook zelf doen. Vastgoedfuncties.nl wist je gegevens binnen 30 dagen na het verzoek.

5. Hoe lang bewaart Vastgoedfuncties.nl gegevens?

Vastgoedfuncties.nl bewaart persoonsgegevens zolang dit bijdraagt aan het realiseren van de doelstelling van de website en zolang nodig en relevant is voor de diensten die we aan je leveren en volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Door gegevens te bewaren, voorkomen we bijvoorbeeld dat gebruikers een account opnieuw moeten instellen en/of gegevens opnieuw moeten invoeren mochten zij na een tijdje weer willen reageren op vacatures of vacatures willen plaatsen.

Heb je gegevens doorgegeven voor het aanmaken van een account of e-mailalert en maak je hier gedurende langere tijd geen gebruik van, dan zal Vastgoedfuncties.nl je een e-mail sturen om te vragen of je gebruik wilt blijven maken van deze dienst(en). Als je niet op de aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn reageert, beschouwen we je account of alert als inactief en zullen we je gegevens verwijderen.

6. Beveiliging van gegevens

Vastgoedfuncties.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootste mogelijke zorgvuldigheid. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en wijzigingen.

Onderdeel van de maatregelen is bijvoorbeeld dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot persoonsgegevens. Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. Accounts worden aangemaakt in een beveiligde omgeving waar je alleen toegang tot krijgt met een persoonlijk wachtwoord. Voor beveiliging van gegevens maken we onder andere gebruik van firewalls en encryptie.

7. Verwerking van gegevens door derde, verwerkende partijen

Vastgoedfuncties.nl maakt voor de verwerking van gegevens gebruik van derde partijen die hierin zijn gespecialiseerd. Deze verwerkende partijen helpen ons bij het uitvoeren van onze diensten, bijvoorbeeld bij:

Met deze verwerkende partijen heeft Vastgoedfuncties.nl verwerkersovereenkomensten afgesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over het veilig en beschermd verwerken van persoonsgegevens. Zo mogen zij in geen geval gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden.

8. Gegevens van werkzoekenden

Als je als werkzoekende gebruikmaakt van Vastgoedfuncties.nl, kunnen wij je vragen gegevens te verstrekken. Voor het gebruiken van sommige diensten en functionaliteiten is het noodzakelijk dat Vastgoedfuncties.nl gegevens van je verwerkt.

8.1 Wanneer vragen we werkzoekenden om hun persoonsgegevens?

Voor de volgende diensten en functionaliteiten vragen we je om persoonsgegevens:

8.2 Welke gegevens verwerkt Vastgoedfuncties.nl van werkzoekenden?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je wilt gebruiken, kan Vastgoedfuncties.nl de volgende (persoons)gegevens verwerken:

8.3 Waarom verwerkt Vastgoedfuncties.nl (persoons)gegevens van werkzoekenden?

Vastgoedfuncties.nl gebruikt alle gegevens voor strikt noodzakelijke doeleinden. We verwerken ze alleen met het doel je te helpen in een zoektocht naar een baan en bij het sollicitatieproces. Concreet betekent dit dat we je gegevens verwerken, om:

8.4 Wanneer delen we je gegevens met bedrijven en recruiters?

Vastgoedfuncties.nl stelt gegevens alleen aan bedrijven en recruiters ter beschikking als dat nodig is voor het sollicitatieproces of als je zelf hebt aangegeven dat werkgevers je cv in mogen zien. We vragen hiervoor altijd je toestemming. Concreet gebeurt dit in de volgende gevallen:

8.5 Sollicitaties op websites van derden

Op Vastgoedfuncties.nl staan ook vacatures waarbij je door erop te klikken wordt doorverwezen naar een andere website. Deze websites worden onderhouden door derden. Vastgoedfuncties.nl draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites en de manier waarop deze websites met je gegevens omgaan. Raadpleeg hiervoor het privacybeleid van de betreffende website.

9. Gegevens van vertegenwoordigers van bedrijven

Via Vastgoedfuncties.nl kun je namens een bedrijf of organisatie vacatures plaatsen en/of adverteren. Om dit mogelijk te maken, verwerkt Vastgoedfuncties.nl ook gegevens die je als vertegenwoordiger van het bedrijf verstrekt.

9.1 Wanneer vragen we vertegenwoordigers van bedrijven om persoonsgegevens?

Als je namens een bedrijf gratis vacatures wilt plaatsen op Vastgoedfuncties.nl, vragen we je een account aan te maken om de vacatures die je wilt publiceren te kunnen beheren. We vragen altijd om je toestemming om je (persoons)gegevens te verwerken. Ook wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier vragen we je om gegevens.

9.2 Welke gegevens verwerkt Vastgoedfuncties.nl van vertegenwoordigers van bedrijven?

Persoonsgegevens

Bedrijfsgegevens

BedrijfsgegevensJe kunt op Vastgoedfuncties.nl tegen betaling ook vacatures adverteren of cv’s raadplegen. Om dit mogelijk te maken, is het noodzakelijk naast de bovenstaandes gegevens nog een aantal extra gegevens te verwerken. Het gaat dan om gegevens over de geleverde diensten, zoals de campagnes, kliks en budgetten of geopende cv’s. Daarnaast verwerken we gegevens die nodig zijn ten behoeve van de facturering en fiscale verplichtingen, zoals facturen, BTW-nummer en IBAN-nummer(s).

9.3 Waarom verwerkt Vastgoedfuncties.nl gegevens van vertegenwoordigers van bedrijven?

Vastgoedfuncties.nl gebruikt alle gegevens voor strikt noodzakelijke doeleinden. We verwerken ze alleen met het doel je te helpen geschikte kandidaten te vinden voor de vacatures die je plaatst. Concreet betekent dit dat we je gegevens verwerken, om:

9.4 Verwerken van gegevens door derden

Vastgoedfuncties.nl wijst je erop dat gegevens die je zelf openbaar maakt (zoals het bedrijfsprofiel) toegankelijk zijn voor derden. Deze gegevens kunnen ook worden geïndexeerd door externe websites (zoals zoekmachines). Vastgoedfuncties.nl draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor hoe deze sites met je gegevens omgaan.

Om betalingen te bewerkstelligen voor geadverteerde vacatures of kredietinformatie van adverteerders te controleren, kunnen (betalings)gegevens van adverteerders worden gedeeld met partijen waarmee Vastgoedfuncties.nl zaken doet voor deze doeleinden. Denk aan kredietbureaus, betalingsverwerkers en incassobureaus. Met hen maken we via verwerkersovereenkomsten afspraken over een veilige verwerking van de gegevens volgens de wetgeving. Desondanks kan Vastgoedfuncties.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor openbaarmaking of gebruik van (betalings)gegevens door derden.

10. Koppelen van werkzoekenden aan werkgevers

Wanneer een werkzoekende via de website van Vastgoedfuncties.nl solliciteert of zijn cv achterlaat, ontvangen wij van deze persoon zijn of haar gegevens. Wij vragen hem of haar altijd uitdrukkelijk om toestemming om deze gegevens te verwerken en door te geven aan de specifieke bedrijven. Vastgoedfuncties.nl wordt bij het ontvangen en doorsturen van deze gegevens beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zodra een bedrijf via Vastgoedfuncties.nl toegang krijgt tot persoonsgegevens van sollicitanten of werkzoekenden, wordt het betreffende bedrijf voor het verwerken, bewaren en beveiligen hiervan beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de AVG. Het bedrijf dient zich hierbij te houden aan de bepalingen uit deze en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Vastgoedfuncties.nl stelt de gegevens van sollicitanten uitsluitend aan bedrijven ter beschikking voor de werving en selectie van personeel. Zij mogen de gegevens alleen voor dit doel gebruiken; gebruik voor elk ander doel (bv. promotie of reclame) is niet toegestaan.

Als het opgegeven e-mailadres van de vertegenwoordiger van het bedrijf die de vacature heeft geplaatst onjuist is, kan het zijn dat sollicitaties niet aankomen. Vastgoedfuncties.nl aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

11. Fusies, overnames of andersoortige veranderingen

Mocht er in de toekomst sprake zijn van een fusie, overname, reorganisatie of andersoortige verandering in eigendom of zeggenschap van Vastgoedfuncties.nl, dan behouden we ons het recht voor verzamelde persoonsgegevens door te geven aan entiteiten die voortvloeien uit deze verandering(en). Dit gebeurt volgens de bepalingen in dit privacybeleid en volgens de geldende wet- en regelgeving.

12. Gebruik van social media

Vastgoedfuncties.nl is actief op verschillende social mediakanalen, zoals Facebook en LinkedIn. Als je je op de een of andere manier linkt aan ons via deze kanalen, bijvoorbeeld door ons te ‘liken’, een bericht te delen of iets op onze tijdlijn te plaatsen, dan ontvangen we mogelijk gegevens van je, zoals je gebruikersnaam, woonplaats en e-mailadres. Dit is afhankelijk van wat je hebt ingevuld op je profiel en je privacy-instellingen. We slaan deze gegevens niet op in onze systemen.

Voor het gebruik van social mediakanalen gelden de voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende website. We adviseren je dan ook om altijd op de website zelf de voorwaarden en het privacybeleid te raadplegen. Deze kunnen anders zijn dan die van Vastgoedfuncties.nl.

13. Cookies

Via cookies kunnen ook gegevens over je worden opgeslagen, zoals de websites die je bezoekt en ander surfgedrag.

14. Vragen

Heb je vragen of klachten over dit privacybeleid of de wijze waarop Vastgoedfuncties.nl persoonsgegevens verwerkt? Dan kun je op de volgende manieren contact opnemen:

Per mail:
info@Vastgoedfuncties.nl

Per post:
NiVa Mediaservices
Nachtwachtlaan 263
1058 EJ Amsterdam

Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Aanpassing privacybeleid

Vastgoedfuncties.nl kan dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. We raden je daarom aan dit privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Vastgoedfuncties.nl (persoons)gegevens verwerkt. Dit gebeurt te allen tijde conform de geldende wet- en regelgeving.

Cookiebeleid

Het gebruik van cookies, pixels en vergelijkbare technologieën

Vastgoedfuncties.nl maakt gebruik van technologieën zoals cookies, pixels en lokale opslag om je als gebruiker de best mogelijke ervaring te bieden. Als je de website gebruikt of bezoekt, verklaar je akkoord te gaan met het gebruik van deze technologieën door Vastgoedfuncties.nl.

Wat zijn cookies, pixels en vergelijkbare technologieën?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de vaste schijf van de gebruiker worden geplaatst – of op andere apparatuur waarmee men het internet op kan – om gegevens te onthouden die voor een gebruiker van toepassing zijn en om het gebruik van de website voor de gebruiker te vergemakkelijken.

Pixels (ook wel pixeltags, webbeacons of ‘clear GIF’s’ genoemd) zijn kleine stukjes code op websites die bepaalde dingen kunnen doen, waaronder het plaatsen en lezen van cookies. De verbinding die hieruit voortkomt, kan gegevens bevatten zoals het IP-adres van de persoon, de tijd dat de persoon de pixel heeft bekeken en het type browser dat is gebruikt.

Lokale opslag is een standaardtechnologie waarmee websites gegevens opslaan op het apparaat dat de website bezoekt. Door middel van lokale opslag kan een website inzicht verkrijgen in de prestaties van bepaalde webpagina’s of diensten, om deze zo nodig verbeteren. Daarnaast kan de website sneller laden indien bepaalde onderdelen al lokaal zijn opgeslagen tijdens een eerder bezoek aan de website.

Welke cookies worden gebruikt?

Vastgoedfuncties.nl maakt gebruik van zowel permanente als sessiecookies. Een permanente cookie helpt ons om de gebruiker te herkennen als een bestaande gebruiker, zodat het voor de gebruiker makkelijker is om terug te keren naar Vastgoedfuncties.nl zonder dat deze zich opnieuw hoeft aan te melden. Een sessiecookie is slechts actief zolang de sessie van de gebruiker duurt (meestal de duur van het huidige bezoek aan de website of van een browsersessie).

Waar worden de cookies en vergelijkbare technologieën voor gebruikt?

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor diverse doeleinden, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om de gebruikerservaring te verbeteren, voor analysedoeleinden en voor marketingdoeleinden. Onderstaande opsomming geeft hier meer informatie over:

AuthenticatieZodra je bent aangemeld op de website, helpen deze technologieën ons om de juiste informatie te tonen en de gebruikerservaring te optimaliseren.

BeveiligingWij gebruiken de technologieën om onze beveiligingsfunctionaliteiten te ondersteunen en om schadelijke activiteiten of schendingen van onze algemene voorwaarden te detecteren.

VoorkeurenDoor middel van cookies slaan wij bepaalde gebruikersvoorkeuren op. Bijvoorbeeld voor de door jou uitgevoerde recente zoekacties, zodat je die zoekacties later gemakkelijk kunt herhalen zodra je de website weer bezoekt. Een ander voorbeeld is het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als je bepaalde gegevens invult bij het plaatsen van vacatures.

Functioneren van de websiteOnze website gebruikt onder meer cookies voor:

Prestaties, statistieken en onderzoekOm te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen het meest bekeken worden. Wij gebruiken hiervoor onder andere cookies van derden, namelijk, Google Analytics.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken.

Wij gebruiken onder meer cookies voor:

Google Analytics (_ga, _gat, __utmb, __utmc, __utma, __utmz, __utmv)

Social mediaDe vacatures, nieuwsberichten, advertenties of beeldmateriaal die je op onze website kunt bekijken, kun je door middel van bepaalde buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de betreffende social media partijen (zoals facebook of twitter), zodat zij jou herkennen op het moment dat jij de content wilt delen.

Voor de cookies die LinkedInFacebookGoogle+Twitter en AddThis plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

AddThis (__atuvc, __atuvs, at-rand, at-lojson-cache-ra-*, bt, di, dt, google_experiment_mod, loc, psc, ssc, ssh, sshs, uid, uit, ups, uvc, vc)

MarketingVastgoedfuncties.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor marketingdoeleinden die onder andere door derden zoals Google (Adsense) op onze website worden geplaatst. De cookies worden onder meer gebruikt:

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zal je overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies.

Overige / onvoorziene cookiesDoor de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we niet hebben genoemd, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Cookies blokkeren?

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op Your Online Choices. Indien je cookies wilt blokkeren, dan kun je bepaalde functies op Vastgoedfuncties.nl mogelijk niet naar behoren gebruiken.

Veranderingen in het cookie-beleid

Wij zullen ons cookiebeleid af en toe herzien, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van het beleid altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Wij raden je aan deze pagina af en toe te bezoeken om eventuele wijzigingen te bekijken.

Advertentievoorwaarden

Deze advertentievoorwaarden (de ‘voorwaarden’) vormen een overeenkomst tussen Vastgoedfuncties.nl en alle aanbieders van advertenties op Vastgoedfuncties.nl, hierna te noemen ‘adverteerders’. Met ‘adverteerder’ wordt verwezen naar de partij zoals deze wordt vermeld in het op Vastgoedfuncties.nl aangemaakte account. Met ‘Vastgoedfuncties.nl’ wordt verwezen naar Vastgoedfuncties.nl BV (gevestigd: Willem Buytewechstraat 45, 3024 BK, Rotterdam). De voorwaarden zijn van toepassing op de deelname van adverteerder aan het advertentieprogramma (‘programma’) van Vastgoedfuncties.nl. Adverteerder gaat bij dezen akkoord met, en verklaart het volgende:

1. Toepasselijkheid en definities

1.1 – Op het gebruik van het programma van Vastgoedfuncties.nl – via de (mobiele) website, de app of andere software (gezamenlijk te noemen de ‘website’) – zijn te allen tijde de voorwaarden en privacyregels van Vastgoedfuncties.nl van toepassing. Deze zijn te vinden onder gebruiksvoorwaardenprivacybeleid en cookiebeleid en vormen de volledige overeenkomst tussen adverteerder en Vastgoedfuncties.nl.

1.2 – De bepalingen in deze voorwaarden zijn bindend. Vrijstelling van de naleving hiervan kan alleen plaatsvinden indien Vastgoedfuncties.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend aan adverteerder.

1.3 – Vastgoedfuncties.nl kan het programma of deze overeenkomst zonder enige vorm van aansprakelijkheid en zonder voorafgaande mededeling wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van adverteerder om met enige regelmaat deze voorwaarden te raadplegen. Door gebruik te maken van het programma na wijziging van de voorwaarden, aanvaardt adverteerder de gewijzigde voorwaarden.

1.4 – Mocht een bepaling in deze voorwaarden ongeldig worden bevonden door een competent gerechtshof, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. Deze overige bepalingen blijven in dat geval onverminderd van kracht.

1.5 – Adverteerder en Vastgoedfuncties.nl doen geen openbare uitspraken met betrekking tot de relatie die wordt geïmpliceerd door deze voorwaarden (behalve indien wettelijk vereist).

1.6 – Op deze advertentievoorwaarden en op eventuele geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de toepassing hiervan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Adverteerder aanvaardt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Rotterdam met betrekking tot een geschil (contractueel of niet-contractueel) dat verband houdt met deze voorwaarden of de advertenties.

1.7 – Schending van de advertentievoorwaarden of enige andere overeenkomst met Vastgoedfuncties.nl door adverteerder kan resulteren in onmiddellijke verwijdering van het account en beëindiging van de overeenkomst.

2. Adverteren

2.1 – Het plaatsen van advertenties is uitsluitend mogelijk uit naam van een organisatie.

2.2 – Adverteerder verklaart bevoegd te zijn om, namens de organisatie waar de advertenties betrekking op hebben, advertenties te plaatsen en om akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2.3 – Adverteerder is te allen tijde en als enige verantwoordelijk voor alle (i) advertenties, (ii) advertentie-inhoud, (iii) targeting (bijv. trefwoorden), (iv) target-URL’s (ongeacht of deze deze dóór adverteerder of vóór adverteerder zijn gegenereerd) (v) inhoud van websites die te bereiken zijn via target-URL’s, producten en/of diensten van adverteerder en (vi) gekozen adverteeropties.

2.4 – Adverteerder is te allen tijde en als enige verantwoordelijk voor het aanleveren van advertenties (onder andere via XML-feeds) en garandeert dat deze ononderbroken beschikbaar, up-to-date, correct en in lijn met alle technische kwaliteitsrichtlijnen zijn.

2.5 – Adverteerder geeft Vastgoedfuncties.nl toestemming XML-feeds of target-URL’s automatisch op te halen en te analyseren voor doeleinden met betrekking tot het programma of de website.

2.6 – Adverteerder garandeert geen inhoud te adverteren (of een andere partij toestemming te verlenen om inhoud te adverteren) die in strijd is met de Nederlandse wet- of regelgeving of andere geldende richtlijnen (waaronder die van de Nederlandse Reclame Code).

2.7 – Vastgoedfuncties.nl heeft het recht om zonder notificatie advertenties te weigeren, wijzigen of verwijderen, zonder dat dit adverteerder op enige wijze het recht verschaft op een schadevergoeding of iedere andere tegemoetkoming.

2.8 – Adverteerder erkent dat Vastgoedfuncties.nl advertenties kan weergeven op websites van partners en gelieerde ondernemingen ter ondersteuning van zijn eigen diensten en producten. Het partnernetwerk kan door Vastgoedfuncties.nl naar believen en zonder mededeling worden uitgebreid. Het is niet mogelijk advertenties uit te sluiten van opname op partnerwebsites.

2.9 – Adverteerder richt communicatie met betrekking tot advertenties op Vastgoedfuncties.nl of zijn partnernetwerk onder deze voorwaarden uitsluitend aan Vastgoedfuncties.nl.

3. Verboden gebruik

3.1 – Het is adverteerder verboden om via frauduleuze, geautomatiseerde of anderszins onrechtmatige methoden klikken, vertoningen of conversies te genereren of gegevens te openen, analyseren of verzamelen danwel een andere partij toestemming te verlenen om dit te doen. Onder de geautomatiseerde methoden valt onder meer (maar niet uitsluitend) het gebruik van een vorm van ‘scraping’ of ‘bots’. Het is adverteerder verboden zich te bedienen van frauduleuze of anderszins illegale handelsactiviteiten of om hieraan mee te werken.

3.2 – Adverteerder zal geen advertenties aanleveren die (direct of indirect) malware, spyware of andere schadelijke code bevatten of bewust de beveiligingsmaatregelen schenden of omzeilen.

4. Kosten en betaling

4.1 – De kosten die in rekening worden gebracht zijn uitsluitend gebaseerd op berekeningen van Vastgoedfuncties.nl voor het programma en de toepasselijke factureringsstatistieken (bijvoorbeeld klikken of vertoningen). Het door Vastgoedfuncties.nl vastgestelde aantal klikken is bindend. Elk gedeelte van kosten dat niet te goeder trouw wordt betwist, moet volledig worden betaald. Eventuele terugbetaling vindt uitsluitend plaats in de vorm van advertentiekrediet dat adverteerder vóór de uiterste gebruiksdatum moet gebruiken en altijd naar goeddunken van Vastgoedfuncties.nl.

4.2 – Kosten zijn altijd in euro’s en exclusief 21% btw en andere door de overheid opgelegde kosten.

4.3 – Adverteerder betaalt alle kosten die samenhangen met het adverteren op Vastgoedfuncties.nl binnen de betaaltermijn van 14 dagen.

4.4 – Vastgoedfuncties.nl behoudt zich het recht voor advertenties stop te zetten van Adverteerders die langer dan 14 dagen een factuur hebben openstaan.

4.5 – In geval van verwijdering van een advertentie blijft de adverteerder verplicht te betalen voor de periode waarin de advertentie actief is geweest.

4.6 – Adverteerder aanvaardt dat alle verstrekte (betalings)gegevens door Vastgoedfuncties.nl kunnen worden gebruikt om betalingen aan Vastgoedfuncties.nl te bewerkstelligen, kredietinformatie te controleren en/of accounts van adverteerders te onderhouden. Hiervoor kan het nodig zijn dat gegevens worden gedeeld met bedrijven waarmee Vastgoedfuncties.nl zakendoet, waaronder kredietbureaus, betalingsverwerkers en incassobureaus.

4.7 – Vastgoedfuncties.nl heeft het recht om betalings- en andere gegevens te verstrekken in geval van huiszoekingsbevelen, dagvaardingen en andere juridische procedures, of om juridische aanklachten te weerleggen, of om zijn wettelijke rechten vast te stellen danwel uit te oefenen.

4.8 – Vastgoedfuncties.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor openbaarmaking of gebruik van (betalings)gegevens door derden.

4.9 – Indien adverteerder niet binnen de geldende betaaltermijn betaalt, kan Vastgoedfuncties.nl rente in rekening brengen tegen een tarief van 2% per jaar boven de geldende Rabobank Basisrente, vanaf de vervaldag tot de datum van de daadwerkelijke betaling, voor of na vonnis.

5. Annulering en beëindiging

5.1 – Tenzij anders overeengekomen kan adverteerder op ieder moment een advertentie annuleren. Doorgaans is de annulering binnen 24 uur van kracht.

5.2 – Het staat Vastgoedfuncties.nl vrij om een advertentie of deze overeenkomst op ieder moment zonder opgaaf van reden te beëindigen.

5.3 – Punt 1, 2, 3, 4 en 6 van deze voorwaarden blijven ook na het vervallen of opzeggen van deze overeenkomst van kracht.

6. Aansprakelijkheid en garanties

6.1 – Vastgoedfuncties.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die direct of indirect voortkomt uit het gebruik van het advertentiesysteem of de website in het algemeen, door adverteerder of door derden.

6.2 – Vastgoedfuncties.nl wijst alle garanties – impliciet en expliciet – af, waaronder (maar niet uitsluitend) garanties van verkoopbaarheid, non-inbreuk op intellectueel eigendom en geschiktheid voor een specifiek doel.

6.3 – Adverteerders zullen Vastgoedfuncties.nl (inclusief partners, gelieerde ondernemingen en licentiegevers) vrijwaren van en schadeloos stellen tegen (i) iedere aansprakelijkheid (waaronder, doch niet beperkt tot) redelijke juridische kosten en (ii) schadeclaims van derden die direct of indirect voortvloeien uit het niet naleven van de voorwaarden door adverteerders, het gebruik van het programma, het gebruik van de website in het algemeen of overtreding van de overeenkomst.

6.4 – De aansprakelijkheid van partijen tegenover elkaar beperkt zich tot de bedragen die zijn verschuldigd of betaald aan Vastgoedfuncties.nl op basis van de advertenties.

6.5 – Geen van de partijen kan aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve, exemplarische of enige andere (gevolg)schade, hetzij volgens contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, ongeacht eventueel falen van het essentiële doel, ook indien is gewezen op de mogelijkheid van deze schade.

6.6 – Vastgoedfuncties.nl kan geen garanties geven omtrent het doorklikpercentage van een advertentie en het aantal vertoningen, klikken of conversies.

6.7 – Vastgoedfuncties.nl wijst alle garanties af die betrekking hebben op het niveau, de positionering of de timing van advertentievertoningen.

6.8 – Vastgoedfuncties.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indrukken die ontstaan door vertoningen op het eigendom van Vastgoedfuncties.nl en partners.

6.9 – Vastgoedfuncties.nl garandeert niet dat (i) de aangeboden diensten ononderbroken beschikbaar zijn, (ii) de aangeboden diensten up-to-date, veilig of vrij van fouten zijn en (iii) eventuele fouten hersteld worden.

6.10 – Vastgoedfuncties.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het verliezen of onvoldoende beschermen van gebruikersnamen en wachtwoorden door adverteerder. Adverteerder aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het account door zichzelf en eventuele derden.